අමිල සේනාධීර

රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2013, ප්‍රමාණය A4, පිටු 82

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

රු 450.00

Out of stock

Description

මෙහි උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.6 cm
WRITER

අමිල සේනාධීර