රසායන විද්‍යාව – වර්ග කළ ව්‍යුහගත රචනා

සංස්කරණය: සරත් තිසේරා

ප්‍රකාශනය: පේසුරු © 2022, ISBN: 978-955-7514-06-2, ප්‍රමාණය A4

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා වර්ගීකරණය කළ ප්‍රශ්නෝත්තර 1980-2021

රු 2,000.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 1980-2021 දක්වා ප්‍රශ්නපත්‍රවල ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පාඩම් අනුව වර්ගීකරණය කොට අදාළ ආදර්ශ පිළිතුරු ද ඇතුළත් කොට තැනූ වෙන් වෙන්ව ගත හැකි ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලයකි මෙය.

Additional information

Weight 0.68 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව – වර්ග කළ ව්‍යුහගත රචනා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *