ඒ. එච්. ෆාරිස්, ජේ. ඒ. අතුල සහම්පත්

රසායන විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ බහුවරණ 1980-2019

ප්‍රකාශනය: PROED Publishers © 2020 , ISBN: 978-955-0053-01-8, ප්‍රමාණය A5, පිටු 302

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – රසායන විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ බහුවරණ 1980-2019

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 1980-2019 දක්වා ප්‍රශ්නපත්‍රවල බහුවරණ ප්‍රශ්න  පාඩම්වලට අනුව වර්ගීකරණය කොට අදාළ ආදර්ශ පිළිතුරු ද ඇතුළත් කොට තැනූ  කෘතියකි.

Additional information

Weight 0.215 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.5 cm
WRITER

ඒ. එච්. ෆාරිස්, ජේ. ඒ. අතුල සහම්පත්