පේසුරු

රසායන විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ බහුවරණ

ප්‍රකාශනය: පේසුරු © 2022, ප්‍රමාණය A5

අන්තර්ගතය: රසායන විද්‍යාව වර්ගීකරණය කළ බහුවරණ

රු 1,000.00

5 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 1980-2021 දක්වා ප්‍රශ්නපත්‍රවල බහුවරණ ප්‍රශ්න පාඩම් 14ට අනුව වර්ගීකරණය කොට අදාළ ආදර්ශ පිළිතුරු ද ඇතුළත් කොට තැනූ වෙන් වෙන්ව ගත හැකි ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටලයකි මෙය.

Additional information

Weight 0.260 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.5 cm
WRITER

පේසුරු