ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

රසායන විද්‍යාව රචනා – 2000 (කාර්මික රසායනය)

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2007, ISBN: 978-955-30-0028-6 ප්‍රමාණය A5, පිටු 160

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යාව රචනා-2000 (කාර්මික රසායනය)

රු 200.00

Available on backorder

Description

මෙම පොත කාර්මික රසායනය කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වන පරිදි ගැටලු සහ විසඳුම් අන්තර්ගත කර සකසා ඇත.

Additional information

Weight 0.21 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.1 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ