ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ 1500+

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2017, ISBN: 978-955-30-7745-5 ප්‍රමාණය A4, පිටු 192

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යාව බහුවරණ 1500+

රු 450.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂයෙහි සියලුම ඒකක ආවරණය වන පරිදි සැකසූ කෘතියකි. මෙහි බහුවරණ සහ පිළිතුරු විවරණ 1600 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.46 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ