ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ 1000

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2017, ISBN: 978-955-30-8412-5 ප්‍රමාණය A4, පිටු 184

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යාව බහුවරණ 1000

රු 600.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂයෙහි සියලුම ඒකක ආවරණය වන පරිදි සැකසූ කෘතියකි.මෙහි බහුවරණ දහසක් අඩංගු වේ. මෙය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් විෂය නිර්දේශයේ සීඝ්‍ර පුණරීක්ෂණයක් ද, නව විෂය නිර්දේශයට අලුතෙන් එක් කර ඇති විෂය කොටස් සවිස්තරාත්මකව හැදෑරීමේ  අවස්ථාව ද සැලසේ.

Additional information

Weight 0.43 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ