ඒ. එච්. ෆාරිස්

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය

කර්තෘ: ඒ. එච්. ෆාරිස්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2015  ISBN: 978-955-98183-9-2, ප්‍රමාණය A5, පිටු 686

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ විවරණය 2000-2014 (බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත විසඳුම්)

රු 880.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 2000 වසරේ සිට වසර 15ක බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත විසඳුම් මෙහි අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.46 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

ඒ. එච්. ෆාරිස්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *