ඒ. එච්. ෆාරිස්

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 2002-2021

කර්තෘ: ඒ. එච්. ෆාරිස්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2022  ISBN: 978-624-97588-7-2, ප්‍රමාණය A5, පිටු 1504

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ විවරණය 2002-2021 (බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත විසඳුම්)

රු 2,770.00

2 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 2002 වසරේ සිට වසර 20ක බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත විසඳුම් මෙහි අන්තර්ගත ය. මෙය 2017 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූල ලෙස සංස්කරණය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.745 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 4.5 cm
WRITER

ඒ. එච්. ෆාරිස්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 2002-2021”

Your email address will not be published. Required fields are marked *