ඒ. එච්. ෆාරිස්

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 2016

කර්තෘ: ඒ. එච්. ෆාරිස්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2017  ISBN: 978-955-0053-025, ප්‍රමාණය A5, පිටු 82

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ විවරණය 2016 (බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත විසඳුම්)

රු 220.00

6 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 2016 වසරේ බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත විසඳුම් මෙහි අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.105 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

ඒ. එච්. ෆාරිස්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 2016”

Your email address will not be published. Required fields are marked *