ඒ. එච්. ෆාරිස්

රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 2016

කර්තෘ: ඒ. එච්. ෆාරිස්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2017  ISBN: 978-955-0053-025, ප්‍රමාණය A5, පිටු 82

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ විවරණය 2016 (බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත විසඳුම්)

රු 220.00

7 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 2016 වසරේ බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත විසඳුම් මෙහි අන්තර්ගත ය.

Additional information

Weight 0.105 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

ඒ. එච්. ෆාරිස්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 2016”

Your email address will not be published.