අරුණ බණ්ඩාර

රසායන විද්‍යාව පුණරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර I

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-0753-21-5, ප්‍රමාණය A5, පිටු 62

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: පුණරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සංග්‍රහය I

රු 220.00

Out of stock

Additional information

Weight 0.75 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව පුණරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර I”

Your email address will not be published. Required fields are marked *