අරුණ බණ්ඩාර

රසායන විද්‍යාව පුණරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර III

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-0753-36-9, ප්‍රමාණය A5, පිටු 62

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: පුණරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සංග්‍රහය III

රු 220.00

Out of stock

Additional information

Weight 0.8 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව පුණරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර III”

Your email address will not be published.