ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය 2005-2009

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2009, ISBN: 978-955-30-2227-1 ප්‍රමාණය A4

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව:  ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය 2005-2009

රු 275.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2005 සිට 2009 දක්වා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු මෙහි අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.365 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ