සංජය මුතුකුඩ

රසායන විද්‍යාව ඉලක්ක රචනා ප්‍රශ්න

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 20‍13, ISBN: 978-955-52287-0-1, ප්‍රමාණය A4 පිටු 94

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – රසායන විද්‍යාව ඉලක්ක රචනා ප්‍රශ්න

රු 390.00

Out of stock

Description

මෙහි රසායන විද්‍යාව අනුමාන ව්‍යූහගත රචනා හා රචනා ප්‍රශ්න සහ ඒ්වාට විසඳුම් අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.235 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

සංජය මුතුකුඩ