ආරියදාස බියන්විල

රසායන විද්‍යාව ආවර්තිතා වගුව සහ විද්‍යාත්මක ගවේෂණ

ප්‍රකාශනය: ‍සමුද්‍ර 2013, ISBN: 978-955-680-172-9, ප්‍රමාණය B4, පිටු 80

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යාව ආවර්තිතා වගුව සහ විද්‍යාත්මක ගවේෂණ

රු 200.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – ආවර්තිතා වර්ගීකරණය සම්බන්ධ සියලු ම සිද්ධාන්ත හා විසඳීම් සහිත ආදර්ශ අභ්‍යාස සංග්‍රයකි.

Additional information

Weight 0.14 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල