අරුණ බණ්ඩාර

රසායන විද්‍යාව අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2012, ISBN: 978-955-07530-3-1, ප්‍රමාණය A5, පිටු 94

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර (2019 සිට ඉදිරියට පැවැත්වෙන විභාග සඳහා)

රු 400.00

1 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සියලු ගැටලු රටා ආවරණය වන පරිදි ප්‍රශ්න පත්‍ර 8ක් මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.145 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර