ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

රසායන විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2017, ISBN: 978-955-30-8151-3 ප්‍රමාණය A4, පිටු 232

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායන විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප – ප්‍රායෝගික රසායනය, ශක්ති විද්‍යාව, විද්‍යුත් රසායනය

රු 750.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂයෙහි ප්‍රායෝගික රසායනය, ශක්ති විද්‍යාව, විද්‍යුත් රසායනය යන  ඒකක සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වන පරිදි සැකසූ කෘතියකි.

Additional information

Weight 0.31 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.3 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ