අරුණ බණ්ඩාර

රසායනික විශ්ලේෂණ හා ගණනය

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-955-52949-6-6, ප්‍රමාණය A5, පිටු 188

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායනික විශ්ලේෂණ හා ගණනය

රු 650.00

5 in stock

Description

මෙම ග්‍රන්ථය, උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ රසායනික විශ්ලේෂණ හා ගණනය ඒකකයට අදාළ සියලු ම සිද්ධාන්ත කරුණු ද, බහුවරණ හා රචනා ගැටලු ද අන්තර්ගත කර සැකසූවකි.

 

 

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර