ඒ. එච්. ෆාරිස්

රසායනික බන්ධන

කර්තෘ: ඒ. එච්. ෆාරිස්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2018  ISBN: 978-955-35826-1-4, ප්‍රමාණය A5,

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායනික බන්ධන: ලුවිස් ව්‍යුහ සහ අණුවල හැඩ (1980 සිට බහුවරණ ප්‍රශ්න හා විවරණ, ව්‍යුහගත රචනාප්‍රශ්න හා පිළිතුරු )

රු 320.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ රසායනික බන්ධන යටතේ එන ලුවිස් ව්‍යුහ හා අණුවල හැඩ පාඩමට අදාළව, 1980 සිට බහුවරණ සහ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නවලට විවරණ සහිතව මෙහි පිළිතුරු ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ 2017 සිට ක්‍රියාත්මක නව නිර්දේශයට අදාළ ප්‍රශ්න පමණි.

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.5 cm
WRITER

ඒ. එච්. ෆාරිස්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායනික බන්ධන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *