හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

රසායනික ගණනය

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2017, ISBN: 978-624-00-0862-4, ප්‍රමාණය A4, පිටු 188

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායනික ගණනය

රු 950.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයට අයත් තෙවැනි ඒකකය වන ‘රසායනික ගණනය’ සඳහා මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත. එම ඒකකයට අයත් සියලු ම විෂය කරුණු මෙම පොතින් ආවරණය කර ඇති අතර අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳ විස්තර ද මෙම පොතට ඇතුළත් වේ. තව ද සිසුනට සිය දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා සුදුසු අභ්‍යාස විශාල සංඛ්‍යාවක් ද මෙයට අඩංගු කර ඇත.

Additional information

Weight 0.51 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක