ඒ. එච්. ෆාරිස්

රසායනික ගණනය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2019 ISBN: 955519781-4, ප්‍රමාණය A5, පිටු 220

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – රසායනික ගණනය 

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ රසායනික ගණනයට අදාළ ගැටලු, පිළිතුරු හා විවරණ සහිතව සරල මට්ටමේ සිට විභාග මට්ටම දක්වා විහිදුන අභ්‍යාස මාලාවක් මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.165 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

ඒ. එච්. ෆාරිස්