ආරියදාස බියන්විල

රසායනික ගණනයෝ

ප්‍රකාශනය: ‍සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2019, ISBN: 978-955-680-896-4, ප්‍රමාණය B5, පිටු 120

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: රසායනික ගණනයෝ

රු 325.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව තෙවන ඒකකය මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ආවරණය වේ. මෙහි සිද්ධාන්ත, පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස සහ විසඳුම් ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල