ආරියදාස බියන්විල

මුහුම්කරණ වාදය සහ ලුවිස් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2017, ISBN: 978-955-30-7747-9, ප්‍රමාණය A4, පිටු 112

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: මුහුම්කරණ වාදය සහ ලුවිස් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ

රු 500.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ දෙවැනි ඒකකය සම්පූර්ණයෙන් ම ආවරණය වන පරිදි මෙම කෘතිය සම්පාදනය කර ඇත.

ඉතා සරලව නමුත් නිසි ගැඹුරට මෙහි මාතෘකා විග්‍රහ කර ඇති අතර සෑම පරිච්ඡේදයක් තුළ ම පිළිතුරු සහිත අභ්‍යාස අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.33 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මුහුම්කරණ වාදය සහ ලුවිස් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *