ආරියදාස බියන්විල

මුහුම්කරණ වාදය සහ ලුවිස් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2017, ISBN: 978-955-30-7747-9, ප්‍රමාණය A4, පිටු 112

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: මුහුම්කරණ වාදය සහ ලුවිස් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ

රු 500.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ දෙවැනි ඒකකය සම්පූර්ණයෙන් ම ආවරණය වන පරිදි මෙම කෘතිය සම්පාදනය කර ඇත.

ඉතා සරලව නමුත් නිසි ගැඹුරට මෙහි මාතෘකා විග්‍රහ කර ඇති අතර සෑම පරිච්ඡේදයක් තුළ ම පිළිතුරු සහිත අභ්‍යාස අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.33 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මුහුම්කරණ වාදය සහ ලුවිස් සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ”

Your email address will not be published.