අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව

භෞතික රසායන විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව 2009, ප්‍රමාණය B5, පිටු 236

අන්තර්ගතය:  උසස් පෙළ භෞතික රසායන විද්‍යාව

රු 224.00

4 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ භෞතික රසායනය කොටස ආවරණය වන පරිදි ලියැවී ඇති මෙම පොත මගින් පහත සඳහන් විෂය කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.

  • පදාර්ථයේ අවස්ථා
  • සමතුලිතතාව
  • අයනික සමතුලිතතාව
  • ඔක්සිකරණ හා ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියා
  • විද්‍යුත් රසායනය
  • විද්‍යුත් විච්ඡේදනය
  • රසායනික චාලනය
  • රසායනික ක්‍රියාවල දී ඇති වන ශක්ති විපර්යාස

Additional information

Weight 0.385 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව