ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

භෞතික රසායනය ඉලක්ක රචනා

කර්තෘ: ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2018, ISBN: 978-955-30-8946-5 ප්‍රමාණය A4, පිටු 184

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: භෞතික රසායනය ඉලක්ක රචනා

රු 450.00

Available on backorder

Description

මෙහි භෞතික රසායනය (ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය, චාලක රසායනය, රවුල් නියමය, විභාග සංගුණකය, තාප රසායනය, වායු නියම, සමතුලිතතාව pHඅගය, ස්වාරක්ෂක ද්‍රාවණ, විද්‍යුත් රසායනය, අනුමාපන) කොටසට අදාළව සකසා ඇති ගැටලු හා ඒවායේ විසඳුම් අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.425 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

ලක්ෂ්මන් පැලැන්දගේ