බහුවරණ විවරණය 2017

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2017, ප්‍රමාණය A5, පිටු 62

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ විවරණය 2017 

රු 300.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 2017 බහුවරණ ප්‍රශ්නපත්‍රය සඳහා පිළිතුරු විවරණය.

Additional information

Weight 0.75 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 0.2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බහුවරණ විවරණය 2017”

Your email address will not be published. Required fields are marked *