රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 1997-2022

  • කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2022, ISBN: 978-955-0753-40-6, ප්‍රමාණය A5, කොටස් දෙකයි.

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බහුවරණ විවරණය 1997-2022

රු 3,200.00

2 in stock

Description


උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1997 සිට 2022 දක්වා, පූර්ණ පිළිතුරු විවරණයක් සහිතව මෙහි ඉදිරිපත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 1.135 kg
Dimensions 21.5 × 14.5 × 4.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රසායන විද්‍යාව බහුවරණ විවරණය 1997-2022”

Your email address will not be published. Required fields are marked *