ආරියදාස බියන්විල

බන්ධන ශක්ති විද්‍යාව (4 ඒකකය)

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2012, ISBN: 978-955-30-3533-2, ප්‍රමාණය B4, පිටු 104

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: බන්ධන ශක්ති විද්‍යාව (4 ඒකකය)

රු 300.00

Available on backorder

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව සිව්වැනි ඒකකය මුළුමනින්ම ආවරණය වන පරිදි සැකසූ කෘතියකි.

Additional information

Weight 0.185 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල