ආරියදාස බියන්විල

ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාවය

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2014, ISBN: 978-955-30-5323-7, ප්‍රමාණය B4, පිටු 112

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාවය

රු 400.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව-12 ඒකකය (ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාව) මුළුමනින්ම ආවරණය වන පරිදි සැකසූ කෘතියකි.

Additional information

Weight 0.205 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල