පරමාණුක ව්‍යුහය හා ආවර්තිතාව

කර්තෘ: ඒ. එච්. ෆාරිස්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2018  ISBN: 978-955-35826-0-7, ප්‍රමාණය A5,

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: පරමාණුක ව්‍යුහය සහ ආවර්තිතාව  (1980 සිට බහුවරණ ප්‍රශ්න හා විවරණ, ව්‍යුහගත රචනාප්‍රශ්න හා පිළිතුරු )

රු 320.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ පරමාණුක ව්‍යුහය හා ආවර්තිතාව යටතේ, 1980 සිට බහුවරණ සහ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න තෝරා ඒවාට විවරණ සහිතව පිළිතුරු ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ පළමු වැනි ඒකකයට අයත් 2017 සිට ක්‍රියාත්මක නව නිර්දේශයට අදාළ ප්‍රශ්න පමණි.

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරමාණුක ව්‍යුහය හා ආවර්තිතාව”

Your email address will not be published.