හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

පරමාණුක ව්‍යුහය සහ අවර්තිතාව

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2017, ISBN: 978-955-30-8589-4, ප්‍රමාණය A4, පිටු 96

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – පරමාණුක ව්‍යුහය සහ අවර්තිතාව

රු 600.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ “පරමාණුක ව්‍යුහය” සඳහා මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත.

එම ඒකකයට අයත් සියලු විෂය කරුණු මෙහි ආවරණය කර ඇත. තවද සිසුනට සිය දැනුම හා ගැටලු විසඳීමේ කුසලතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා සුදුසු අභ්‍යාස ද මෙයට අඩංගු කර ඇත.

Additional information

Weight 0.265 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.5 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක