රංග ගුණරත්න

පදාර්ථයේ වායු අවස්ථාව

කර්තෘ: රංග ගුණරත්න

ප්‍රකාශනය: කෙම්වින්© 2016, ISBN: 978-955-1621-15-5, ප්‍රමාණය A4, පිටු 154

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: පදාර්ථයේ වායු අවස්ථාව

රු 500.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ සිව්වැනි ඒකකය මෙම ග්‍රන්ථයෙන් ආවරණය වේ. එහිදී, වායු සහ වායු පීඩනය, ප්‍රමාණාත්මක වායු නියම, පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය, වායු පිළිබඳ චාලක අණුකවාදය, පරිපූර්ණ වායු සහ තාත්වික වායුවල හැසිරීම ආදිය අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.23 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

රංග ගුණරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පදාර්ථයේ වායු අවස්ථාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *