ආරියදාස බියන්විල

පදාර්ථයේ ව්‍යුහය සහ බන්ධන

ප්‍රකාශනය: ‍සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2019, ISBN: 978-955-680-895-7, ප්‍රමාණය A4, පිටු  122

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: පදාර්ථයේ ව්‍යුහය සහ බන්ධන

රු 390.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව රසායන විද්‍යාව දෙවැනි ඒකකයට අයත් සියලු ම පාඩම් ආවරණය වන පරිදි මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.3 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල