හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

පදාර්ථයේ අවස්ථා

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2019, ISBN: 978-955-30-3153-2, ප්‍රමාණය A5, පිටු 128

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: පදාර්ථයේ අවස්ථා (විසඳූ ගැටලු සහ අභ්‍යාස සහිත)

රු 350.00

2 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ තෙවැනි ඒකකය වන “පදාර්ථයේ අවස්ථා” යන ඒකකය සඳහා මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත.

එම ඒකකයට අයත් සියලු විෂය කරුණු මෙහි ආවරණය කර ඇති අතර සිසුනට සිය දැනුම හා ගැටලු විසඳීමේ කුසලතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා සුදුසු අභ්‍යාස විශාල ප්‍රමාණයක් ද මෙයට අඩංගු කර ඇත.

Additional information

Weight 0.18 kg
Dimensions 21 × 14 × 1 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක