සුජාතා සේනානායක

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – රසායන විද්‍යාව I

කර්තෘ: සුජාතා සේනානායක

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් © 2017 නොවැම්බර්, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු  80, ISBN 978-955-1847-59-3

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – රසායන විද්‍යාව 1 (2017 නව නිර්දේශය) – තාප රසායනය, චාලක රසායනය, බහුඅවයවික රසායනය 

රු 350.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවේ, තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයයේ රසායන විද්‍යාව සඳහා අදාළ වන, තාප රසායනය, චාලක රසායනය, බහුඅවයවික රසායනය යන විෂය කොටස් මෙහි සවිස්තර ලෙස ඉදිරිපත් කොට ඇත.

ඊට අමතරව මෙහි, විෂය කොටස් ආවරණය වන පරිදි සැකසූ බහුවරණ සහ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න ද, එවාට පිළිතුරු ද දක්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

සුජාතා සේනානායක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – රසායන විද්‍යාව I”

Your email address will not be published. Required fields are marked *