හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

චාලක රසායනය

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2018, ISBN: 978-955-30-8206-0, ප්‍රමාණය A4, පිටු 136

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: චාලක රසායනය

රු 650.00

Available on backorder

Description

චාලක රසායනය ඒකකයට අයත් සියලු විෂය කරුණු මෙම පොතින් ආවරණය වී ඇති අතර අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳ සියලු විස්තර ද මෙම පොතට ඇතුළත් වේ.

තවද, සිසුනට සිය දැනුම හා ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා සුදුසු අභ්‍යාස විශාල ප්‍රමාණයක් ද මෙහි අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.360 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “චාලක රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *