හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

චාලක රසායනය වර්ග කළ බහුවරණ

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2016, ISBN: 978-955-30-7332-7, ප්‍රමාණය A4, පිටු 112

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: චාලක රසායනය වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න

රු 500.00

Available on backorder

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ‘චාලක රසායනය’ කෘතිය හා සමගාමීව භාවිත කළ හැකි ය.

ඔබ චාලක රසායනයට අදාළ කිසියම් උප ඒකකයක් අවසාන කළ පසු ඊට අදාළව මෙම පොතේ ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට උත්සහ කරන්න. එය ඔබගේ දැනුම වර්ධනයට මෙන් ම අවශ්‍ය දැනුම ඔබට ලැබී ඇත් ද යන්න දැන ගැනීමට ද වැදගත් වේ.

Additional information

Weight 0.33 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක