ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

කාර්මික හා පරිසර රසායනය

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2014, ISBN: 978-955-95574-9-4, ප්‍රමාණය B5, පිටු 176

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාර්මික හා පරිසර රසායනය – s-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල කාර්මික රසායනය,  p-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල කාර්මික රසායනය, බහුඅවයවික, ශාක ද්‍රව්‍ය මත පදනම් වූ රසායනික කර්මාන්ත, ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනික කර්මාන්තය, පරිසරය හා එහි තුලනය පවත්වා ගැනීම, වායුගෝලීය පාරිසරික ප්‍රශ්න, භූ ජලයෙහි ප්‍රශස්ත සංයුතිය පවත්වාගෙන යෑම, කෘෂි රසායන මගින් ඇති වන පාරිසරික බලපෑම්, අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය.

රු 500.00

Out of stock

Description

මෙම පොතෙහි, උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාවට අදාළව කාර්මික රසායන විද්‍යාව හා පරිසර රසායන විද්‍යාවෙහි සියලු කොටස් ආවරණය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.325 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කාර්මික හා පරිසර රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *