අමිල සේනාධීර

කාර්මික රසායනය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2013, ප්‍රමාණය B5, පිටු 66

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාර්මික රසායනය

රු 250.00

Out of stock

Description

මෙම ග්‍රන්ථයෙහි උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ කාර්මික රසායනයට අදාළ සියලු ම සිද්ධාන්ත ආවරණය වන පරිදි රචනා ප්‍රශ්න ඇතුළත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.155 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

අමිල සේනාධීර