ආරියදාස බියන්විල

කාර්මික රසායනය සහ පෘථිවි පරිසරය

ප්‍රකාශනය: ‍සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2018, ISBN: 978-955-680-773-8, ප්‍රමාණය A5, පිටු 100

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාර්මික රසායනය සහ පෘථිවි පරිසරය

රු 180.00

1 in stock (can be backordered)

Description

මෙම පොතෙහි, උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාවට අදාළව කාර්මික රසායනය හා පරිසර රසායනය  කොටස් ආවරණය කර ඇත.

Additional information

Weight 0.125 kg
Dimensions 21 × 14 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල