අරුණ බණ්ඩාර

කාබනික සංස්ලේෂණය නාමකරණය සහ සමාවයවිකතාවය

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-0753-00-0, ප්‍රමාණය A5, පිටු 344

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික සංස්ලේෂණය නාමකරණය සහ සමාවයවිකතාවය (දෙවැනි සංස්කරණය)

රු 850.00

Out of stock

Description

මෙම ග්‍රන්ථය තුළ උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය සඳහා හැදෑරිය යුතු සියලු ම කාබනික සංස්ලේෂණ, IUPAC නාමකරණය හා සමාවයවිකතාවය සඳහා වන ගැටලු වෙන වෙනම පෙළගස්වා ඇත. එමෙන් ම කාබනික රසායනයේ සංකීර්ණ සංස්ලේෂණ විශාල ප්‍රමාණයක් සහ ඒවායේ පිළිතුරු ද ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.42 kg
Dimensions 21.5 × 14.6 × 1.5 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර