ආරියදාස බියන්විල

කාබනික රසායන විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2016, ISBN: 978-955-30-6995-5 ප්‍රමාණය A4, පිටු 124

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායන විද්‍යාව

රු 350.00

Out of stock

Description

මෙහි කාබනික රසායන විද්‍යාවට අදාළව පුනරීක්ෂණ සහ විසඳූ අභ්‍යාස අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.35 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල