ආරියදාස බියන්විල

කාබනික රසායන විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: ‍සමුද්‍ර පොත් ප්‍රකාශකයෝ © 2014, ISBN: 978-955-680-309-9, ප්‍රමාණය B5, පිටු 112

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායන විද්‍යාව

රු 275.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ ‘කාබනික රසායන විද්‍යාව’ කොටසට අදාළව සකස් කළ පුණරීක්ෂණ සටහන් ඇතුළත් පොතකි.

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල