ආරියදාස බියන්විල

කාබනික රසායන විද්‍යාව 2

ප්‍රකාශනය: ඇස් ගොඩගේ 2014, ISBN: 978-955-30-4833-2 ප්‍රමාණය B5, පිටු 112

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායන විද්‍යාව (10, 11 ඒකක)

රු 450.00

Available on backorder

Description

කාබනික රසායනයට අදාළ 10,11 කොටස් ආවරණය වන පරිදි සකසා ඇති කෘතියකි. මෙහි කාබනික ප්‍රතික්‍රියා සහ ඒවායේ යාන්ත්‍රණ දක්වා ඇත. විසඳූ අභ්‍යාස ද ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.7 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල