ආරියදාස බියන්විල

කාබනික රසායන විද්‍යාව 1

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2013, ISBN: 978-955-30-4455-6, ප්‍රමාණය B4, පිටු 132

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායන විද්‍යාව 1

රු 400.00

Out of stock

Description

මෙය කාබනික මූලික සංකල්ප, හයිඩ්‍රො කාබන සහ ඇල්කිල් හේලයිඩ යන කොටස් ආවරණය වන ලෙස සකස් කළ කෘතියකි.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

ආරියදාස බියන්විල