සංජය මුතුකුඩ

කාබනික රසායනය බහුවරණ හා විවරණය 1

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 20‍13, ISBN: 978-955-522877, ප්‍රමාණය B5 පිටු 106

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – කාබනික රසායනය බහුවරණ හා විවරණය 1

රු 390.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාවේ කාබනික රසායනය කොටස මෙම පොතෙන් ආවරණය කැරෙන අතර අදාළ බහුවරණ ගැටලුවලට තර්කානුකූල ලෙස පිළිතුරු ලබා ගන්නා ආකාරය මෙහි අපූරුවට පැහැදිලි කර ඇත.

මෙම පොතේ 1974 සිට 2012 දක්වා කාබනික රසායනයට අදාළ ගැටලු, විෂය නිර්දේශයට අනුකූල ලෙස වෙන් කර බහුවරණ විවරණ මාලාවක් ලෙස පෙළගස්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.205 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

සංජය මුතුකුඩ