අරුණ බණ්ඩාර

කාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණය

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2017, ISBN: 978-955-51756-9-2, ප්‍රමාණය A5, පිටු 444

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණය

රු 900.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ කාබනික රසායනයට අදාළ බහුවරණ ප්‍රශ්න 1100ක් පමණ අංග සම්පූර්ණ විවරණය සහිතව මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත. එක් එක් ගැටලුවට අදාළ සිද්ධාන්ත කොටස් ද පැහැදිලි කර ඇත.

Additional information

Weight 0.47 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.3 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර