අරුණ බණ්ඩාර

කාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණය

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2017, ISBN: 978-955-51756-9-2, ප්‍රමාණය A5, පිටු 444

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණය

රු 900.00

2 in stock

Description

උසස් පෙළ කාබනික රසායනයට අදාළ බහුවරණ ප්‍රශ්න 1100ක් පමණ අංග සම්පූර්ණ විවරණය සහිතව මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත. එක් එක් ගැටලුවට අදාළ සිද්ධාන්ත කොටස් ද පැහැදිලි කර ඇත.

Additional information

Weight 0.47 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.3 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර