ඒ. එච්. ෆාරිස්

කාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  ISBN: 978-955-98183-3-5, ප්‍රමාණය A5, පිටු 106

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායනය

රු 480.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ කාබනික රසායනය කොටසට අයත් 1980 සිට වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න විවරණ සහිතව මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.21 kg
Dimensions 21 × 14 × 1.5 cm
WRITER

ඒ. එච්. ෆාරිස්